201 "Агрономія"

     Термін навчання:
на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: – денна і зачона
Навчання в коледжі за спеціалізаціями «Виробництво і переробка продукції рослинництва» та «Організація і технологія ведення фермерського господарства» проводиться за рахунок коштів держбюджету.

Спеціалізація "Виробництво і переробка продукції рослинництва"

 

    У сучасних умовах важливого значення набуває підвищення якості підготовки фахових молодших бакалаврів закладами фахової передвищої освіти спеціалізації "Виробництво і переробка продукції рослинництва". Фахові молодші бакалаври за рівнем підготовки повинні бути конкурентоспроможними, відповідати всім вимогам кваліфікаційної характеристики.


  Якість професійної підготовки випускника залежить від рівня засвоєння теоретичних знань з навчальних дисциплін і практичної підготовки, яку він здобуває в процесі навчання.
Неодмінною умовою соціально-економічного прогресу суспільства є подальше зміцнення і підвищення ефективності агропромислового комплексу, повне задоволення потреб населення у сільське господарство продукції. Для цього необхідно перевести сільське господарство на індустріальну основу, впроваджувати наукові системи ведення господарства та інтенсивні технології, поліпшити використання землі, підвищити її родючість, зменшити втрати врожаю від шкодочинних організмів, більш раціонально використовувати сільськогосподарську техніку, вдосконалити організацію заготівлі, зберігання та переробки продукції сільського господарства.

 Кваліфікаційна характеристика

  Агротехнік здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві господарства (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма, цех); проводить роботу з впровадження і освоєння науково обгрунтованої системи  землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції; бере участь у розробці заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту, впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування і збирання сільськогосподарських культур; визначає потребу та організовує забезпечення виробництва рослинної продукції засобами виробництва, аналізує та оцінює врожайність сільськогосподарських культур, забезпеченість рослин елементами живлення, технології виробництва рослинницької продукції; забезпечує проведення робіт із обробітку грунту, бере участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур; забезпечує підготовку рослинної продукції до зберігання, реалізації; здійснює контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації; забезпечує належне комплектування агрегатів та технологічну наладку сільськогосподарських машин; контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

 

Випускники отримують посвідчення робітничих професій:

 

  • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
  • Озеленювач

 

 

Спеціалізація "Організація і технологія ведення фермерського господарства"

 

  Фаховий молодший бакалавр за спеціалізацією "Організація і технологія ведення фермерського господарства" готується для професійної діяльності в галузі рослинництва різних госоподарств. Він повинен здійснювати керівництво, організацію виробництва галузі рослинництва та займати посаду агронома, бригадира, керівника механізованої ланки з вирощування с.-г. культур, майстра з виробництва продукції рослинництва та тваринництва.

 

Кваліфікаційна характеристика

 

   Фахівець з організації та ведення фермерського господарства готується для самостійного ведення фермерського господарства. Він може очолювати підрядні, орендно-розрахункові виробничі підрозділи і працювати виконавцем технологічних процесів із виробництва продукції сільського господарства на підставі досягнень науки, новітніх технологій.
  Розробляє річні і поточні виробничі завдання підрозділам рослинництва і тваринництва.
Розробляє заходи щодо підвищення родючості ґрунтів, продуктивності худоби і птиці, боротьби з бур'янами, шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, систему удобрення полів, та зміцнення кормової бази.

 


   Організовує правильне утримання, догляд, відтворення стада тварин, перевірку якості, збереження та раціональності витрачання кормів, складання кормових балансів, раціонів, організовує підготовку посівного матеріалу до сівби. Постійно контролює якість виконуваних робіт. Забезпечує чітке ведення агрономічної та зоотехнічної документації.
   Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці, виконання встановлених норм виробітку кожним трактором, агрегатом та працівниками виробничої дільниці, вживає заходи щодо запобігання перевитрат матеріальних засобів та затрат праці.
Здійснює роботу щодо зміцнення внутрігосподарського розрахунку і впровадження наукової організації праці. Постійно вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки та новітні технології виробництва сільськогосподарської продукції, підвищує свою кваліфікацію, організовує навчання працівників господарства.

 

Випускники отримують посвідчення робітничих професій:

 

  • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
  • Водій автотранспортних засобів
  • Оператор ветеринарної обробки тварин