Правила користування бібліотекою

Загальні положення


1. Бібліотека коледжу є навчальним, науковим, інформаційним та культурно - просвітницьким підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий виховний процеси вузу.
2. Фонди бібліотеки коледжу є складовою частиною загальнодержавної довідково — інформаційної системи та знаходяться під охороною держави.
3. Користування бібліотекою коледжу безкоштовне.


Права та обов'язки читачів. Умови запису в бібліотеку
та порядок користування бібліотечними фондами


1. Бібліотека обслуговує студентів, викладачів, співробітників коледжу.
2. На підставі поданих списків студентів, заповнюється читацький формуляр.
3. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.
4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому
формулярі та підтверджується підписом студента, а при поверненні літератури підпис повинен поставити бібліотекар.
5. Студенти мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
6. Навчальна література, яка є в бібліотеці в достатній кількості, видається студентам і викладачам на семестр або на навчальний рік.
7. Художня література та періодичні видання поточного року видаються в кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.
8. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, словарі, довідники, видання на електронних носіях а також підручники в одиничному екземплярі, видаються для користування тільки в читальному залі.
9. Документи, одержані з фонду бібліотеки, студент повинен повернути в установлений термін.
10. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
11. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість і наявність пошкоджень, а в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документі відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
12. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
13. Категорично забороняється передавати взяті в бібліотеці книги іншому.
14. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
15. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості замінити читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється відповідно до ринкових цін, що діють на день розрахунку.
16. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується в спеціальному зошиті й підтверджується підписами читача та бібліотекаря, що приймає заміну.
17.Після закінчення навчального року всі студенти зобов'язані повернути підручники в бібліотеку та отримати обхідний лист.
18. Читачі, що закінчили навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою й підписати обхідний лист.
19. Читачі повинні додержуватись тиші в читальному залі.
20. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається бібліотекою.

Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню читачів.
1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально - методичної, науково - дослідної та культурно - виховної роботи коледжу.
2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію та використання фондів.
3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.
4. Створює й ретельно веде довідково - бібліографічний апарат, укладає та готує до видання бібліографічні показники, списки літератури для здійснення навчально - виховної роботи коледжу, виконує всі види бібліографічних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.
5. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні відділень, а також конференції, літературно - музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.
6. Організує диференційоване обслуговування читачів на абонементах та читальному залі.
7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює
комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.
8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом використання бібліотечних каталогів, картотек, науково - допоміжних та рекомендаційних показників, а також усних консультацій.
9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитань науковців і студентів коледжу, використовуючи різні форми та методи індивідуальної, групової та масової інформації.
10.Проводить серед читачів роботу з розширення знань з основ
бібліотекознавства та бібліографії з прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.
11. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.
12.Забезпечує високий рівень обслуговування читачів.

 

Правила розроблені на підставі «Типових
правил користування бібліотеками в Україні»